top of page

 תכנית בנין עיר - שכונת בקעה - ירושלים

תכנית בנין עיר (תב"ע) של שכונת בקעה בירושלים

לתכנית הוצבו שתי מטרות עיקריות ; האחת שימור אופי השכונה על מגוון הבתים היחודיים  שנבנו בה  בתקופת המנדט.

השניה לאפשר התחדשות עירונית שאינה פוגעת במטרה הראשונה.

התכנית מתווה הוראות פרטניות לבתים הראויים לשימור  והנחיות כלליות לשימור אופי השכונה, על בתיה רחובותיה ושביליה יחודיים .

 במקביל מאפשרת בניה מסיבית בשולי השכונה ובבתי השיכונים שבנו עם קום המדינה .

קביעת צירי תנועה רגלית ופתרון התנועה המוטורית . חיזוק המרכז המסחרי לאורך רח' בית לחם תוך שמירה על אופיו .

bottom of page